Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Slovník pojmov

Akcia

Akcia je cenný papier, ktorý reprezentuje práva akcionára ako majiteľa cenného papiera podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti.


Annual Fees - Ročné poplatky

Sú to pevne stanovené ročné poplatky offshore spoločnosti. Všeobecne platí offshore spoločnosť tieto poplatky vláde a registračnému agentovi v jurisdikcii registrácie. Pri neplatení týchto poplatkov môže byť spoločnost penalizovaná alebo vyškrtnutá z obchodného registra.


Apostille - Overenie dokumentov pre uznanie v inom štáte než boli vydané

Špeciálna forma overenia dokumentu (napr. Plnej moci) vydanej v zhode s normami Haagskej konvencie z roku 1961.Takto overené dokumenty sú uznávané všetkými signatármi Haagskej konvencie bez akéhokoľvek ďalšieho overovania. Takto overené dokumenty sú vyžadované najmä pri zakladaní bankových účtov


Beneficial Owner - Skutočný vlastník, majiteľ

Subjekt alebo osoba užívajúca výnosy, napr. skutočný vlastnik spoločnosti. V poslednej dobe sa udomácnil pojem konečný užívateľ výhod plynúcich zo spoločnosti.


Certifikate of Incorporation - Certifikát o založení spoločnosti

Je dokument, ktorý je v anglosaskom právnom systéme obdobou výpisu z obchodného registra. Dokument preukazuje založenie spoločnosti.


Company - Spoločnosť

Právnická osoba, založená a vlastnená fyzickými alebo inými právnickými osobami. Spoločnosť má predmet podnikania, aktivity a schopnosti uskutočňovať komerčné činnosti. Spoločnosť nesie zodpovednosť oddelene od zodpovednosti svojich vlastníkov. Rovnako je to aj u korporácií.


DIČ

DIČ je daňové identifikiačné čislo, ktorý prideluje finančná správa každému daňovému subjektu.


Double Taxation Agreement - Zmluva o zamedzení dvojitého zdanennia

Je to dohoda medzi 2 krajinami o zamedzení dvojitého zdanania. To by mohlo nastať v prípade keď má rezident jednej krajiny príjmy z druhej krajiny. Dohoda určuje spôsob zdanenia takýchto príjmov.


Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom v spoločnostiach, ktorý sa zvyčajne vytvára pri založení spoločnosti a má aspoň jedného až 3 členov.


IČO

IČO je identifikačné číslo organizácie.V Slovenskej republike sa prideľuje každej firme, živnostníkovi ale aj každej inej právnickej osobe - občianske združenia, neziskové organizácie atď.


Incorporated (INC) - Akciová spoločnosť v USA

Akciová spoločnosť založená v niektorom zo štátov USA. Akciovú spoločnosť môže založiť minimálne 1 osoba, ktorá bude menovaná do všetkých funkcií vyžadovaných zákonom.


International Business Company (IBC) - Mezinárodná obchodná spoločnosť

Spoločnosti bežne prevádzkujú svoj biznis mimo jurisdikciu svojho založenia. Spoločnosti môžu mať valné zhromaždenia kdekoľvek na svete a mať bankové účty v akejkoľvek krajine.


Jurisdiction - Jurisdikce - súdna právomoc

Je to územie alebo krajina v ktorej je spoločnost založená. Každá jurisdikcia má vlastné zákonodarstvo, ktoré sa týka zakladania spoločností a ďalších činností.


Limited Liability Company (LLC) - spoločnosť s ručeným obmedzeným v USA

LLC spoločnosť je zoskupením 1, alebo viacerých osôb, ktoré za závezky spoločnosti ručia len do výšky základného imania spoločnosti.


Memorandum and Articles of Association - Zakladateľská listina spoločnosti

Listina, ktorou sa zakladá spoločnosť v Anglo-Saskom právnom systéme. V zmuve sa vymedzujú základné práva a povinnosti jednotlivých spoločníkov, riaditeľov a ďalších funkcionárov spoločnosti.


Nominal (Nominee) Director - poverený riaditeľ

Formálne menovaný riaditeľ, zatiaľ čo skutočné riadenie spoločnosti prebieha vlastníkom alebo agentom.


Nominal (Nominee) Shareholder (Member) - poverený akcionár

Akcionár, ktorý formálne drží akcie. V každom prípade prevádza tieto akcie na skutočného majiteľa alebo podľa inštrukcií majiteľa na kohokoľvek iného.


Nominees - poverení akcionári, riaditelia, manažéri, ...

Všeobecný názov pre povereného riaditeľa, povereného akcionára a ďalších poverených funkcionárov spoločnosti (tajomník, pokladník, ...)


Offshore - Offshore spoločnosti

Sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách, ktoré sú považované za daňové raje. V daňových rajoch je zdanenie spoločností väčšinou vo forme paušálneho poplatku vo výške niekoľko sto Eur.


Onshore - Onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajnách s klasickým daňovým systémom. Pojem onshore sa zaužíval ako opozitum pojmu offshore, ktoré označuje spoločnosti z daňových rajov.


Power of Attorney - Plná moc

Plná moc je dokument potvrdzujúci poverenie jednej osoby vykonávať práva inej osoby. Zvyčajne sa plná moc využíva v prípade využitia Nominee riaditeľa, ked tento menovaný riaditeľ poverí inú osobu konaním za spoločnosť.


Prenájom sídla spoločnosti

Prenájom sídla je dnes obľúbenou formou nielen pre začínajúcich a malých podnikateľov, pre svoje nízke počiatočné náklady, ale je často využívané aj väčšími najmä zahraničnými spoločnosťami, ktoré svoje podnikanie rozširujú z okolitých krajín na územie Slovenskej republiky.


Ready Made = Shelf Company - predregistrovaná spoločnosť

Nami zakladané spoločnosti vo vybraných krajinách z dôvodu ich ďalšieho rýchleho predaja. Spoločnosti nikdy nevykonávali žiadnu činnosť, sú bez pohľadávok a majú splatené základné imanie. Pri zakúpení Ready made spoločnosti môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín


Registered Office - registrované sídlo spoločnosti

Je to oficiálne registrované sídlo spoločnosti, kde úrady zasielajú všetku poštu. Môže byť kdekoľvek v danej jurisdikcii založenia a doručovaná adresa musí byť funkčná. Zpravidla toto sídlo poskytuje registračný agent.


Ručenie s.r.o.

Spoločnosť z princípu ručí len svojim majetkom nie majetkom svojich zakladateľov tj. spoločníkov ani majetkom konateľov.


Share Certifikate - Podielový list

Dokument potvrdzujúci držanie podielu v spoločnosti v prípade akciovej spoločnosti je tento dokument akcivým certifikátom.


Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

  • tel: +421 944 255 854
  • tel: +421 917 750 587
  • mail: info@c-c.sk
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok
© 2007-2024   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí