Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Zriadenie organizačnej zložky na Slovensku

Organizačná zložka (o.z.) je forma formálneho zastúpenia zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky

Výhodou Organizačnej zložka (o.z.) oproti založeniu spoločnosti s ručením obmedzením či akciovej spoločnosti je, že pri zriadení organizačnej zložky nie je potrebné vkladať žiadny základný kapitál, ktorý je potrebné preukazovať pri spoločnostiach s.r.o. alebo a.s..

Organizačná zložka je pobočkou zahraničnej spoločnosti na Slovensku. Nemá vlastnú právnu subjektivitu a všetky úkony vykonáva v mene materskej zahraničnej spoločnosti. Organizačnú zložku riadi jej vedúci organizačnej zložky.

Vedúci organizačnej zložky môže byť len fyzická osoba a to osoba z krajín EU, alebo z krajín OECD, alebo osoba s pobytom na území Slovenskej republiky.

 

Naša spoločnosť Vám kompletne zabezpečí zriadenie organizačnej zložky.

Odkonzultujeme s Vami Vaše požiadavky pre zriadenie organizačnej zložky, vypracujeme všetky potrebné dokumenty k zriadeniu spoločnosti a zabezpečíme podanie na Obchodný register, Živnostenský register a Daňový úrad k plateniu dane z príjmu.

Zakladanie organizačnej zložky podobne ako pri spoločnosti s.r.o., či a.s. od podpísania dokumentov po jej založenie trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní.

Cena za kompletné založenie organizačnej zložky je len 680€

 

V tejto cene získate KOMPLETNÝ SERVIS, vy len podpíšete pripravené dokumenty a všetky ostatné potrebné úkony vykonáme my.

Cena za zriadenie organizačnej zložky spoločnosti zahŕňa aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Ak by ste podanie vykonali sami klasickou formou zaplatili by ste len za tento poplatok 331,50€ !!!


Naša spoločnosť Vám zabezpečí:

 1. poskytneme Vám profesionálne poradenstvo pred, počas zriaďovania ako aj po zriadení organizačnej zložky
 2. overíme jedinečnosti Vami vybraného obchodného mena
 3. podľa Vašich požiadaviek a našich odporúčaní vypracujeme všetky dokumenty potrebné pre zriadenie organizačnej zložky spoločnosti
 4. na základe Vami udelenej plnej moci zabezpečíme vystavenie Živnostenských listov, zabezpečíme zaregistrovanie na Obchodnom registri
 5. zaplatíme súdny poplatok za zápis organizačnej zložky do obchodného registra
 6. zaregistrujeme organizačnú zložku k plateniu dani z príjmu na Daňovom úrade, v prípade záujmu aj k ďalším daniam

 

Vaše dodatočné výdavky budú:

 • Kolky na živnostenský úrad: 0,- € za každú voľnú živnosť; 7,5 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
 • Overenie podpisov: 1,5€ za jeden podpis na matrike, alebo u notára cca. 2,5€ (spolu cca 15€)
 • V prípade cudzojazyčných (okrem Českého jazyka) dokumentov je potrebné rátať aj poplatky za overené kópie a za úradné preklady do Slovenského jazyka (Zakladateľská listina zriaďovateľa, Stanovy spoločnosti, Výpis z obchodného registra zriaďovateľa a pod.)

 

Požiadavky pre Zriadenie organizačnej zložky na Slovensku

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „organizačná zložka“ alebo „organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby“ alebo  „organizačná zložka Bratislava, Slovensko“ alebo „organizačná zložka zahraničnej osoby“ alebo „organizačná zložka v SK“

Osoba vedúceho organizačnej zložky môže byť len fyzická osoba s pobytom na Slovensku, občan EU alebo občan z krajín OECD. Občania z iných krajín môžu byť vedúci organizačnej zložky len ak majú na Slovensku povolenie na pobyt.

Osoby Vedúceho organizačnej zložky musia mať čistý register trestov, čo sa dokazuje výpisom z registra trestov preloženým do Slovenského jazyka, pri Slovenských občanoch ho nie je potrebné dokladať, príslušný úrad si ho vyžiada vo vlastnej réžii.

Organizačná zložka sa zriaďuje rozhodnutím zriaďovateľa, vzniká ale až zápisom do obchodného registra.

Organizačné zložky, ktoré fungujú na území SR možno podľa obsahu ich činnosti rozdeliť do dvoch skupín:

1.) organizačné zložky, ktoré vykonávajú na našom území podnikateľskú

činnosť v plnom rozsahu a výkon svojej činnosti realizujú aj voči tretím osobám

2.) organizačné zložky, ktoré vykonávajú činnosti v rámci podnikania na

našom území ale nerealizujú ho až do konečnej fázy, t.j. voči tretím osobám. Vykonávajú len činnosť slúžiacu na podporu podnikateľskej činnosti svojho zriaďovateľa v zahraničí . (obchodná, prieskum trhu, distribúcia výrobkov)

Realizačné aktivity voči tretím osobám vykonáva následne zahraničný zriaďovateľ.

 


Povinnosť používať dátové schránky od 1.7.2017


Od 1.7.2017 štátne úrady komunikujú s firmami pomocou elektronických dátových schránok.

Ak konateľ firmy nie je Slovenský občan, tak NEMÁ žiadnu možnosť ako pristupovať do elektronickej dátovej schránky, alebo ak z iného dôvodu nie ste schopný zabezpečiť si príjem dátových správ využite našu službu príjmu elektronických dátových správ.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

 • tel: +421 944 255 854
 • tel: +421 917 750 587
 • mail: info@c-c.sk
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok
© 2007-2024   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí