Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Zakladanie J.S.A. - jednoduchej spoločnosti na akcie

J.S.A. - jednoduchá spoločnosť na akcie je najvhodnejší spôsob podnikania, v prípadoch ak podniká spoločne veľké množstvo partnerov, alebo ak podnikáte sami a chcete pre svojich obchodných partnerov a zákazníkov pôsobiť profesionálne. Vytvorená bola špeciálne pre "StartUpy".

Naša spoločnosť Vám zabezpečí kompletné založenie jednoduchej spoločnosti na akcie bez výzvy na upisovanie akcií.

Odkonzultujeme s Vami Vaše požiadavky pre založenie spoločnosti, vypracujeme všetky potrebné dokumenty k založeniu spoločnosti a zabezpečíme podanie na Obchodný register, Živnostenský register a Daňový úrad k plateniu dane z príjmu.

Zakladanie a.s. podobne ako pri spoločnosti s.r.o. od podpísania dokumentov po jej založenie trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní.

Jednoduchá spoločnosť na akcie ručí za svoje záväzky celým majetkom. Jej akcionári neručia za záväzky spoločnosti.

Cena za kompletné založenie j.s.a. je len 680€

V tejto cene získate KOMPLETNÝ SERVIS, vy len podpíšete pripravené dokumenty a všetky ostatné potrebné úkony vykonáme my.

Cena za založenie spoločnosti zahŕňa aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Ak by ste podanie vykonali sami klasickou formou zaplatili by ste len za tento poplatok 300€

Naša spoločnosť Vám zabezpečí:

 1. poskytneme Vám profesionálne poradenstvo pred, počas zakladania ako aj po založení spoločnosti
 2. overíme jedinečnosti Vami vybraného obchodného mena
 3. podľa Vašich požiadaviek zabezpečíme potrebné dokumenty pripravené partnerskou advokátskou kanceláriou pre založenie spoločnosti
 4. zabezpečíme stretnutie u notára za účelom spísania notárskej zápisnice, ktorá je potrebná pre založenie jednoduchej spoločnosti na akcie,
 5. na základe Vami udelenej plnej moci zabezpečíme vystavenie Živnostenských listov pre spoločnosť, zabezpečíme zaregistrovanie spoločnosti na Obchodnom registri
 6. zaplatíme súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra
 7. zaregistrujeme spoločnosť k plateniu dani z príjmu na Daňovom úrade, v prípade záujmu aj k ďalším daniam

 

Vaše dodatočné výdavky za zakladanie J.S.A. budú:

 • Kolky na živnostenský úrad: 0,- € za každú voľnú živnosť; 7,5 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
 • Overenie podpisov: 1,5€ za jeden podpis na matrike, alebo u notára cca. 2,5€
 • Poplatky u notára za spísanie notárskej zápisnice - (od 70 € pri základnom imaní 1 €)
 • Pridelenie ISIN - medzinárodný kód cenných papierov - 130 Eur
 • Registrácia akcií u CDCP - od 150 Eur (záleží od cenníka vybraného depozitára cenných papierov)

 

Potrebujete začať podnikať okamžite?

Využite našu jedinečnú ponuku a už za 24hodín sa stanete vlastníkom založenej spoločnosti z našej ponuky. Bližšie informácie nájdete v časti Ready made s.r.o.

 

Požiadavky pre Zakladanie j.s.a. (1 eurová akciová spoločnosť)

Jednoduchá spoločnosť na akcie je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenia svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Hodnota základného imania musí byť aspoň 1 Euro.

Spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo viacero osôb.

Spoločnosť nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií. Akcie spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno. Zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo stanovy spoločnosti môžu uričť, že menovitá hodnota akcií sa vyjadruje v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov. Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky vklady.

Štatutárny orgán – predstavenstvo spoločnosti môže byť fyzická osoba s pobytom na Slovensku, občan EU alebo z krajín OECD. Občania z iných krajín môžu byť členom predstavenstva len ak majú na Slovensku povolenie na pobyt.

Osoby so zápisom v trestnom registri môžu byť akcionármi (vlastníkmi) v spoločnosti avšak predstavenstvo spoločnosti musia mať čistý Výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov pri Slovenských občanoch nie je potrebné dokladať, príslušný úrad si ho vyžiada vo vlastnej réžii.

Každá spoločnosť musí mať vlastné Obchodné meno na to, aby mohla vykonávať podnikateľskú činnosť, ktoré nesmie byť zameniteľné s iným obchodným menom inej spoločnosti. To, či existuje spoločnosť s podobným názvom zistíte na stránke www.orsr.sk, keďže obchodné meno spoločnosti sa zapisuje do Obchodného registra. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "jednoduchá spoločnosť na akcie" alebo skratku "j.s.a.".

Obchodný register okrem iných náležitostí skúma či novozakladaná spoločnosť má sídlo spoločnosti, toto je potrebné doložiť nájomnou zmluvou, podnájomou zmluvou, príp. Vyhlásením vlastníka k sídlu.

V prípade, že spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia uzatvára sa zakladateľská zmluva, v prípade jediného zakladateľa je to zakladateľská listina. Obe musia byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice. Súčasťou ktorej musia byť Stanovy spoločnosti.

Orgánmi akciovej spoločnosti sú valné zhromaždenie a predstavenstvo ako štatutárny orgán. Dozorná rada sa v j.s.a. zriaďuje len ako fakultatívny orgán.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ak nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti. Ak stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Členovia predstavenstva a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti, sa zapisuje do obchodného registra. Ak môžu v mene spoločnosti konať len niektorí z nich, uvedie sa to v obchodnom registri.

Dozorná rada sa zriaďuje len ako fakultatívny orgán. Stanovy môžu určiť, že sa zriaďuje dozorná rada spoločnosti, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti.

 

Povinnosť používať dátové schránky od 1.7.2017


Od 1.7.2017 štátne úrady komunikujú s firmami pomocou elektronických dátových schránok.

Ak konateľ firmy nie je Slovenský občan, tak NEMÁ žiadnu možnosť ako pristupovať do elektronickej dátovej schránky, alebo ak z iného dôvodu nie ste schopný zabezpečiť si príjem dátových správ využite našu službu príjmu elektronických dátových správ.

Jednoduchá spoločnosť na akcie je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenia svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Hodnota základného imania musí byť aspoň 1 euro.

Spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo viacero osôb.

Spoločnosť nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií. Akcie spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno. Zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo stanovy spoločnosti môžu uričť, že menovitá hodnota akcií sa vyjadruje v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov. Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky vklady.

Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

 • tel: +421 944 255 854
 • tel: +421 917 750 587
 • mail: info@c-c.sk
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok
© 2007-2023   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí