Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Zakladanie a.s.

Zakladanie akciovej spoločnosti (a.s.) je najvhodnejším spôsobom podnikania, v prípadoch ak podniká spoločne viacej partnerov, alebo ak podnikáte sami a chcete pre svojich obchodných partnerov a zákazníkov pôsobiť profesionálne.

Oproti spoločnosti s ručením obmedzeným ktorá je najbežnejším typom obchodnej spoločnosti, akciová spoločnosť predstavuje ideálnu formu podnikania pri realizácií podnikateľských aktivít s vysokou mierou kapitálovej náročnosti (developerské, väčšie spoločnosti, a spoločnosti kde zvýšený kapitál predstavuje serióznosť v očiach obchodných partneroch).

Naša spoločnosť Vám zabezpečí kompletné založenie akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií.

Odkonzultujeme s Vami Vaše požiadavky pre založenie spoločnosti, vypracujeme všetky potrebné dokumenty k založeniu spoločnosti a zabezpečíme podanie na Obchodný register, Živnostenský register a Daňový úrad k plateniu dane z príjmu.

AKCIA - Zakladanie a.s. - 880 EUR

Akciová spoločnosť ručí za svoje záväzky celým majetkom. Jej akcionári neručia za záväzky spoločnosti.

V tejto cene za založenie a.s získate KOMPLETNÝ SERVIS, vy len podpíšete pripravené dokumenty a všetky ostatné potrebné úkony vykonáme my.

Cena za založenie spoločnosti zahŕňa aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Ak by ste podanie vykonali sami klasickou formou zaplatili by ste len za tento poplatok 750€ !!!

Zakladanie a.s. podobne ako pri spoločnosti s.r.o. od podpísania dokumentov po jej založenie trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí:

 1. poskytneme Vám profesionálne poradenstvo pred, počas zakladania ako aj po založení spoločnosti
 2. overíme jedinečnosti Vami vybraného obchodného mena
 3. podľa Vašich požiadaviek zabezpečíme potrebné dokumenty pripravené partnerskou advokátskou kanceláriou pre založenie spoločnosti
 4. zabezpečíme stretnutie u notára za účelom spísania notárskej zápisnice, ktorá je potrebná pre založenie akciovej spoločnosti,
 5. na základe Vami udelenej plnej moci zabezpečíme vystavenie Živnostenských listov pre spoločnosť, zabezpečíme zaregistrovanie spoločnosti na Obchodnom registri
 6. zaplatíme súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra
 7. zaregistrujeme spoločnosť k plateniu dani z príjmu na Daňovom úrade, v prípade záujmu aj k ďalším daniam

 

Vaše dodatočné výdavky budú:

 • Kolky na živnostenský úrad: 0,- € za každú voľnú živnosť; 7,5 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
 • Overenie podpisov: 1,5€ za jeden podpis na matrike, alebo u notára cca. 2,5€
 • Poplatky u notára za spísanie notárskej zápisnice - (od 150 € pri základnom imaní 25.000 €)

 

Potrebujete začať podnikať okamžite?

Využite našu jedinečnú ponuku a už za 24hodín sa stanete vlastníkom založenej spoločnosti z našej ponuky. Bližšie informácie nájdete v časti Ready made s.r.o.

 

Požiadavky pre Zakladanie a.s.

Základné imanie a.s. je najmenej 25 000 €. Základné imanie je po novom potrebné splatiť na bankový účet založený na zakladanú spoločnosť v Slovenskej republike.

Štatutárny orgán – predstavenstvo spoločnosti môže byť fyzická osoba s pobytom na Slovensku, občan EU alebo z krajín OECD. Občania z iných krajín môžu byť členom predstavenstva len ak majú na Slovensku povolenie na pobyt.

Osoby so zápisom v trestnom registri môžu byť akcionármi (vlastníkmi) v spoločnosti avšak predstavenstvo spoločnosti musia mať čistý Výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov pri Slovenských občanoch nie je potrebné dokladať, príslušný úrad si ho vyžiada vo vlastnej réžii.

Každá spoločnosť musí mať vlastné Obchodné meno na to, aby mohla vykonávať podnikateľskú činnosť, ktoré nesmie byť zameniteľné s iným obchodným menom inej spoločnosti. To, či existuje spoločnosť s podobným názvom zistíte na stránke www.orsr.sk, keďže obchodné meno spoločnosti sa zapisuje do Obchodného registra. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „akciová spoločnosť“ alebo skratku „akc. spol.“ alebo skratku „a.s.“.

Obchodný register okrem iných náležitostí skúma či novozakladaná spoločnosť má sídlo spoločnosti, toto je potrebné doložiť nájomnou zmluvou, podnájomou zmluvou, príp. Vyhlásením vlastníka k sídlu.

V prípade, že spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia uzatvára sa zakladateľská zmluva, v prípade jediného zakladateľa je to zakladateľská listina. Obe musia byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice. Súčasťou ktorej musia byť Stanovy spoločnosti.

Orgánmi akciovej spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada.

Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba. Jeden z členov predstavenstva podľa rozhodnutia príslušného orgánu je jej predsedom.

Akciová spoločnosť na rozdiel od spoločnosti s ručením obmedzením musí povinne mať aj členov dozornej rady. Dozorná rada musí mať minimálne troch členov.

Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba, táto osoba nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

 

Povinnosť používať dátové schránky od 1.7.2017


Od 1.7.2017 štátne úrady komunikujú s firmami pomocou elektronických dátových schránok.

Ak konateľ firmy nie je Slovenský občan, tak NEMÁ žiadnu možnosť ako pristupovať do elektronickej dátovej schránky, alebo ak z iného dôvodu nie ste schopný zabezpečiť si príjem dátových správ využite našu službu príjmu elektronických dátových správ.

Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

 • tel: +421 944 255 854
 • tel: +421 917 750 587
 • mail: info@c-c.sk
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok
© 2007-2023   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí