Zakladanie spoločností s.r.o. Zakladani a prodaj Ready-Made společností na Slovensku Slovak company formation in Bratislava

Zrušenie s.r.o.

Ak sa chcete vyhnúť plateniu daňovej licencie napr. ak máte neaktívnu spoločnosť? Zabezpečíme Vám zrušenie Vašej spoločnosti. Rôznymi spôsobmi - likvidácia, zlúčenie, "ex offo", odpredaj..

 

Likvidácia s.r.o. - od 199€

Likvidácia spoločnosti je z právneho ako aj časového hľadiska veľmi náročná. Musí byť dodržaný zákonom stanovený postup a jednotlivé kroky musia byť vykonané v stanovenom poradí. My Vám zabezpečíme proces vstupu spoločnosti do likvidácie.

Po vstupe spoločnosti do likvidácie sa vyhnete povinnosti platiť daňovú licenciu 480, 960 alebo 2880 € ročne.

Následne Vám vieme zabezpečiť aj všetk potrebné kroky k úplnemu výmazu spoločnosti z Obchodného registra.

 

Ex offo výmaz z Obchodného registra - 150€

Ex offo výmaz spoločnosti z Obchodného registraje možnosť, kedy o zrušení spoločnosti rozhodne súd bez aktivity podnikateľa. Čiže z úradnej povinnosti súdu.

Toto je možné za predpokladu, že spoločnosť si nesplnila niektorú z povinností, ktorú jej zákon ukladá.

Medzi tieto dôvody patrí:

  • v kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie,
  • v čase dlhšom ako 3 mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti
  • s.r.o. stratí oprávnenie na podnikanie
  • spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona
  • spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej 2 účtovné obdobia nasledujúce po sebe
  • spoločnosť nemá zabezpečené sídlo spoločnosti v zmlysle zákona

 

Zlúčenie, splynutie, rozdelenie s.r.o. - od 690€

Zlúčenie spoločností sa využíva napr. ak máte viac spoločností, ktoré zlúčite do jednej. Teda ak máte dve spoločnosti tak jedna zanikne zlúčením s tým, že druhá spoločnosť bude existovať naďalej. Všetky záväzky a pohľadávky zaniknutej soločnosti prechádzajú na spoločnosť, ktorá bude existovať naďalej.

Predaj Vašej spoločnosti

Ak máte spoločnosť, ktorú už nevyužívate je ju možné so ziskom predať inému podnikateľovi. Najväčší záujem je o spoločnosti s niekoľko ročnou históriou, ktoré su registrované ako platca DPH.

Zakladanie s.r.o. 244€

Predaj firmy s dph

Zrušenie firmy

Zriadenie organizačnej zložky

Zakladanie s.r.o. v ČR


  Pomôžeme Vám na ceste k úspechom.
© 2007-2018 Home