Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Slovník pojmov

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom v spoločnostiach, ktorý sa zvyčajne vytvára pri založení spoločnosti a má aspoň jedného až 3 členov.


Akcia

Akcia je cenný papier, ktorý reprezentuje práva akcionára ako majiteľa cenného papiera podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti.


DIČ

DIČ je daňové identifikiačné čislo, ktorý prideluje finančná správa každému daňovému subjektu.


Ručenie s.r.o.

Spoločnosť z princípu ručí len svojim majetkom nie majetkom svojich zakladateľov tj. spoločníkov ani majetkom konateľov.


Annual Fees - Ročné poplatky

Sú to pevne stanovené ročné poplatky offshore spoločnosti. Všeobecne platí offshore spoločnosť tieto poplatky vláde a registračnému agentovi v jurisdikcii registrácie. Pri neplatení týchto poplatkov môže byť spoločnost penalizovaná alebo vyškrtnutá z obchodného registra.


Apostille - Overenie dokumentov pre uznanie v inom štáte než boli vydané

Špeciálna forma overenia dokumentu (napr. Plnej moci) vydanej v zhode s normami Haagskej konvencie z roku 1961.Takto overené dokumenty sú uznávané všetkými signatármi Haagskej konvencie bez akéhokoľvek ďalšieho overovania. Takto overené dokumenty sú vyžadované najmä pri zakladaní bankových účtov


Beneficial Owner - Skutočný vlastník, majiteľ

Subjekt alebo osoba užívajúca výnosy, napr. skutočný vlastnik offshore spoločnosti.


Certifikate of Incorporation - Certifikát o založení spoločnosti

Je dokument, ktorý je v anglosaskom právnom systéme obdobou výpisu z obchodného registra. Dokument preukazuje založenie spoločnosti.


Company - Spoločnosť

Právnická osoba, založená a vlastnená fyzickými alebo inými právnickými osobami. Spoločnosť má predmet podnikania, aktivity a schopnosti uskutočňovať komerčné činnosti. Spoločnosť nesie zodpovednosť oddelene od zodpovednosti svojich vlastníkov. Rovnako je to aj u korporácií.


Double Taxation Agreement - Zmluva o zamedzení dvojitého zdanennia

Je to dohoda medzi 2 krajinami o zamedzení dvojitého zdanania. To by mohlo nastať v prípade keď má rezident jednej krajiny príjmy z druhej krajiny. Dohoda určuje spôsob zdanenia takýchto príjmov.


Incorporated (INC) - Akciová spoločnosť v USA

Akciová spoločnosť založená v niektorom zo štátov USA. Akciovú spoločnosť môže založiť minimálne 1 osoba, ktorá bude menovaná do všetkých funkcií vyžadovaných zákonom.


International Business Company (IBC) - Mezinárodná obchodná spoločnosť

Spoločnosti bežne prevádzkujú svoj biznis mimo jurisdikciu svojho založenia. Spoločnosti môžu mať valné zhromaždenia kdekoľvek na svete a mať bankové účty v akejkoľvek krajine.


Jurisdiction - Jurisdikce - súdna právomoc

Je to územie alebo krajina v ktorej je spoločnost založená. Každá jurisdikcia má vlastné zákonodarstvo, ktoré sa týka zakladania spoločností a ďalších činností.


Limited Liability Company (LLC) - spoločnosť s ručeným obmedzeným v USA

LLC spoločnosť je zoskupením 1, alebo viacerých osôb, ktoré za závezky spoločnosti ručia len do výšky základného imania spoločnosti.


Memorandum and Articles of Association - Zakladateľská listina spoločnosti

Listina, ktorou sa zakladá spoločnosť v Anglo-Saskom právnom systéme. V zmuve sa vymedzujú základné práva a povinnosti jednotlivých spoločníkov, riaditeľov a ďalších funkcionárov spoločnosti.


Nominal (Nominee) Director - poverený riaditeľ

Formálne menovaný riaditeľ, zatiaľ čo skutočné riadenie spoločnosti prebieha vlastníkom alebo agentom.


Nominal (Nominee) Shareholder (Member) - poverený akcionár

Akcionár, ktorý formálne drží akcie. V každom prípade prevádza tieto akcie na skutočného majiteľa alebo podľa inštrukcií majiteľa na kohokoľvek iného.


Nominees - poverení akcionári, riaditelia, manažéri, ...

Všeobecný názov pre povereného riaditeľa, povereného akcionára a ďalších poverených funkcionárov spoločnosti (tajomník, pokladník, ...)


Offshore - Offshore spoločnosti

Sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách, ktoré sú považované za daňové raje. V daňových rajoch je zdanenie spoločností väčšinou vo forme paušálneho poplatku vo výške niekoľko sto Eur.


Onshore - Onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajnách s klasickým daňovým systémom. Pojem onshore sa zaužíval ako opozitum pojmu offshore, ktoré označuje spoločnosti z daňových rajov.


Power of Attorney - Plná moc

Plná moc je dokument potvrdzujúci poverenie jednej osoby vykonávať práva inej osoby. Zvyčajne sa plná moc využíva v prípade využitia Nominee riaditeľa, ked tento menovaný riaditeľ poverí inú osobu konaním za spoločnosť.


Ready Made = Shelf Company - predregistrovaná spoločnosť

Nami zakladané spoločnosti vo vybraných krajinách z dôvodu ich ďalšieho rýchleho predaja. Spoločnosti nikdy nevykonávali žiadnu činnosť, sú bez pohľadávok a majú splatené základné imanie. Pri zakúpení Ready made spoločnosti môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín


Registered Office - registrované sídlo spoločnosti

Je to oficiálne registrované sídlo spoločnosti, kde úrady zasielajú všetku poštu. Môže byť kdekoľvek v danej jurisdikcii založenia a doručovaná adresa musí byť funkčná. Zpravidla toto sídlo poskytuje registračný agent.


Share Certifikate - Podielový list

Dokument potvrdzujúci držanie podielu v spoločnosti v prípade akciovej spoločnosti je tento dokument akcivým certifikátom.


Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

  • tel: +421 944 255 854
  • tel: +421 917 750 587
  • mail: info@c-c.sk
© 2007-2018   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 12 recenzí
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok